Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Shiny-Skin, gevestigd te Assen, hierna te noemen Shiny-Skin.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Shiny-Skin zijn algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Shiny-Skin afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 Mondelinge aanbiedingen door Shiny-Skin of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3 Overeenkomst.

3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Shiny-Skin door zijn schriftelijke bevestiging.

3-2 Elke met Shiny-Skin aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Shiny-Skin zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Shiny-Skin zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Shiny-Skin bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.


Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Shiny-Skin binden de laatste niet, voorzover ze door Shiny-Skin niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 Prijzen.

5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 6 Aanbetaling.

Shiny-Skin is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Shiny-Skin de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 7 Ruiling.

Ruiling van gekochte goederen is om hygiënische redenen niet mogelijk.


Artikel 8 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Shiny-Skin om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 9 Kwaliteit.

9-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan Shiny-Skin volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten.

9-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

9-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Shiny-Skin doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 10 Reinigings- of onderhoudsvoorschriften.

De door Shiny-Skin geleverde rubberen of latex kleding kunnen worden gereinigd in een lauw-warm sopje en dienen naderhand te worden behandeld door het gebruik van talkpoeder.


Artikel 11 Levertijd.

11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Shiny-Skin schriftelijk ingebreke te stellen. De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Shiny-Skin zijn de goederen te leveren.

11-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de levertijd niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 12 Vermaken van kleding.

Indien de opdrachtgever Shiny-Skin opdracht geeft om veranderingen aan kleding aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het uitdrukkelijk beding, dat Shiny-Skin geen aansprakelijkheid terzake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden aanvaard, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van Shiny-Skin. Behalve in het laatstgenoemde geval heeft de opdrachtgever niet het recht om terzake van of in verband met deze werkzaamheden annulering van de opdracht te vorderen, noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.


Artikel 13 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Shiny-Skin aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.


Artikel 14 Herstelwerkzaamheden.

Shiny-Skin accepteert slechts opdrachten tot het verrichten van herstelwerkzaamheden onder het uitdrukkelijk beding, dat hij voor de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid aanvaard en dat de opdrachtgever terzake van of in verband met deze werkzaamheden geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat hier sprake is van wanprestatie van de zijde van Shiny-Skin.


Artikel 15 Maatkleding.

Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatkleding aanvaard Shiny-Skin geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van het materiaal, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van het materiaal en alles wat daarmee samenhangt en dergelijke, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van Shiny-Skin. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding, verbetering of herstel van het gemaakte.


Artikel 16 Aansprakelijkheid.

16-1 Shiny-Skin is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Beschadigingen door lange nagels of andere scherpe voorwerpen of het door opdrachtgever zelf vermaken van kleding, zoals o.a. het maken van bepaalde openingen;

d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

f. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16-2 Shiny-Skin is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de goederen en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Shiny-Skin of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

16-3 Shiny-Skin zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16-4 Shiny-Skin is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals o.a. het niet inachtnemen van reinigings- of onderhoudsvoorschriften e.d., alsmede gebruik van de goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn etc. dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.


Artikel 17 Overmacht.

17-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de (basis)goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Shiny-Skin of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Shiny-Skin ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Shiny-Skin, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Shiny-Skin overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17-2 Shiny-Skin is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.

18-1 Zolang Shiny-Skin geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Shiny-Skin.

18-2 Shiny-Skin heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 19 Reclame.

19-1 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Shiny-Skin te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist hanteren van onderhouds- of reinigingsvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

19-2 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Shiny-Skin terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Shiny-Skin wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

19-3 Shiny-Skin dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

19-4 Indien de reclame naar het oordeel van Shiny-Skin juist is, zal Shiny-Skin hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 20 Annuleren.

20-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Shiny-Skin reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Shiny-Skin als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Shiny-Skin tevrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

20-2 Onverminderd het vermelde in lid 1 van dit artikel behoudt Shiny-Skin zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Shiny-Skin ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Shiny-Skin eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Shiny-Skin op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


Artikel 22 Betaling.

22-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2 Shiny-Skin is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3 Shiny-Skin is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Shiny-Skin zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 23 Toepasselijk recht.

Op alle door Shiny-Skin gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Shiny-Skin, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.